سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 15
سه شنبه 1 آبان ماه 1397
15
آبان 01 سه شنبه 54.224.247.42
نسخه 97.06.04
 
 

قابل توجه دانشجویان عزیز

با عنایت به بخشنامه شماره 37005 مورخه 97/6/7 سازمانمرکزی، چنانچه تا تاریخ 97/6/21 نسبت به تعیین تکلیف انتخاب واحد نیمسال اول 98-97خود اقدام ننمائید، مشمول  افزایش مازادشهریه متغیر خواهید شد. لذا خواهشمند است در زمان تعیین شده انتخاب واحد نمائید.

ضمناً  آن دسته از دانشجویان محترم که قصد ارائه  چک برای  بخشی از شهریه ترمی خوددارند، می بایست مطابق دستور بانک ملی از چک های طرح  چکاوک استفاده نمایند. سایر چک ها ازدانشجویان  اخذ نخواهد شد.

فايل: \msg_page\loginpage2.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage3.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage4.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage5.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage6.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage7.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage8.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage9.htm موجود نيست!